സന്ദേശം

മനുഷ്യന്‍ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെയല്ല. നല്ലതിനും ചീത്തക്കും ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ചിന്താശേഷി ഉള്ളവരാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് കാര്യ പ്രാപ്തിയെത്താന്‍ ഒരു കാലയളവ്‌ ആവശ്യമാണ്‌. വംശം നിലനിര്‍ത്താന്‍ തലമുറകള്‍ മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്‌. വിത്യസ്ത കഴിവുകള്‍ ഉള്ള രണ്ടു പേര്‍ തമ്മിലുള്ള കരാര്‍ ആണ് വിവാഹം. രണ്ടു മനുഷ്യര്‍ തമ്മില്‍ പല സ്വര ചേര്‍ച്ചകളും ഉണ്ടാകാം. അതിന്‍റെ പേരില്‍ സന്ത

മുശ്രിക്ക്

വിസര്‍ജ്യം ഭക്ഷിക്കുന്നവര്‍

മറുപടി

ഇന്ഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ കുട്ടി ജനിക്കില്ല

ഖുര്‍ആന്‍ ആയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ

അല്ലാഹുവിനെ കാണാന്‍ സാധ്യമല്ല

മൂന്നു വിവാഹ മോചനം ഒന്നിച്ചു നടത്തുക എന്ന അസംബന്ധം

വാര്‍ത്തകള്‍

ചരിത്രം

ശാസ്ത്രം

വനിത

സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഖുര്‍ആനിലെ ശിക്ഷ